יא

יא דבר שאין בו חשש צידה ומחוברקלב אלא שהובא מחוץ לתחוםקלג אם הביאו הנכרי לעצמו או לנכרי אחר מותר לישראל אפילו בו ביוםקלד ואם הביאו לישראל אסור באכילה בו ביום למי שהובא בשבילוקלה ולערב בכדי שיעשוקלו גזרה שמא יאמר לנכרי להביא לו מחוץ לתחום בשבתקלז כדי לאכול ממנו בו ביום או לערב מיד אבל לאחרים מותר אפילו בו ביוםקלח לפי שאיסור התחומין הוא מדברי סופרים ולא החמירו כל כך בשל דבריהם לאסור אף למי שלא הובא בשבילוקלט ולכן אף מי שהובא בשבילו מותר לו לטלטלוקמ כי אין לו דין מוקצה הואיל והוא ראוי לאכילה לאחרים בו ביוםקמא רק שצריך ליזהר שלא לטלטלו חוץ לד' אמותקמב ממקום שהניחו הנכריקמג אם הניחו במקום שאינו מוקף לדירהקמד כגון בשדה או בעיר שאינה מעורבתקמה דהיינו שאם טלטלו אחד ב' אמות לא יטלטלנו הב' יותר מב' אמותקמו כמו שיתבאר בסי' ת"אקמז בכל דבר שהוציאו נכרי חוץ לתחום.

ואם הובאה בספינה מחוץ לתחום מותרקמח באכילה אף למי שהובא בשבילו אם הלכה הספינה למעלה מעשרה טפחים שאין תחומין למעלה מי' טפחים כמו שיתבאר בסי' ת"דקמט רק שצריך ליזהר שלא לטלטלו חוץ לד' אמות אלא אם כן היה בספינה מערב שבתקנ ולא היה למטה מי' טפחים משנכנס השבת עד שהגיע לתוך התחום של מקום זה שהוא בו עתה כמו שיתבאר שםקנא:


קלב) כגון פירות יבשים (לקמן סי' תקטו סי"א).

קלג) ראה לעיל סי' רסג קו"א סוף ס"ק ח, דהיינו אפילו היה אמה אחת חוץ לתחום, וכשמביאו עד סוף תחומו סמוך לעיר יכול הישראל לצאת חוץ לעיר עד הפירות.

קלד) טור ושו"ע ס"ח.

קלה) מסקנת הגמ' שם ביצה כה, רע"א. טור ושו"ע שם. ולכל אנשי ביתו הסמוכים על שלחנו (לקמן שם).

קלו) הרי"ף בתשובה. הובא ברא"ש ביצה פ"ג סי' ב. רבינו יהודה בתוס' כד, ב. ר"ן שם (יג, ב) ד"ה ופירות. מרדכי רמז תט. ספר התרומה סי' רנא. סמ"ג ל"ת סה (כ, א). טור ושו"ע שם. וראה לקמן סי"ג וסי' תקטו סי"א השיעור בזה.

קלז) רש"י ביצה כה, רע"א בטעם הב' (ראה שם במהרש"א ואליה זוטא סי' תקטו סקי"ג) ורז"ה שם יג, א (הטעם לבו ביום). לבוש ס"ח (הטעם לערב בכדי שיעשו). וראה לקמן סי"ב וסי' תקט"ו סי"ב.

קלח) ביצה שם. טור ושו"ע שם. ואם הוציאם ישראל מחוץ לתחום – ראה לקמן סי' תה בסופו.

קלט) רש"י ותוס' שם. לבוש שם. וראה גם לקמן סי' תקטו סי"ד: דכיון שאיסור תחומים הוא קל הקילו בו שלא לאסור אלא למי שהובא בשבילו. וראה שם שאף אם הביא מחוץ לג' פרסאות הדין כן, ע"ש הטעם.

קמ) הרא"ש (והר"ן) פ"ג דביצה סי' ב בסופו. שו"ע שם.

קמא) רא"ש שם. ט"ז סי' תקטו סק"י. וראה גם לקמן שם סט"ו. וראה לקמן סי' תה בסופו.

קמב) ר"ן (יג, ב) סוד"ה ופירות. רא"ש עירובין פ"ד סוס"י י. שו"ע שם. וראה גם לקמן שם.

קמג) מ"א סוף סקי"ט.

קמד) ראה לקמן סי' תא ס"א.

קמה) וראה לקמן שם וסי' תקטו סט"ו באלו מקומות מותר לטלטל.

קמו) ראה מ"א שם.

קמז) סעיף ב.

קמח) מ"א סקט"ו.

קמט) סעיף א.

קנ) מ"א שם.

קנא) סעיף ג.