יב

יב אע"פ שהבא מחוץ לתחום מותר למי שלא הובא בשבילו מכל מקום אם הביאו ב' דברים לב' בני אדם אסורים להחליף זה עם זהקנב שהרי עכ"פ נהנה הוא במה שהובא לו מחוץ לתחוםקנג שעל ידי כן נותן חבירו לו את חליפיו:


קנב) כנסת הגדולה הגה"ט. מ"א סקט"ז.

קנג) וראה לקמן סי' תקטו סי"ב. לעיל סי"א. וראה אליה רבה סקט"ו.