יג

יג כל מקום שצריך להמתין בכדי שיעשו אין צריך להמתין אלא בכדי ששהא המביא ביום השבת כגון אם הביא לו ממקום רחוק בג' שעות על היום בשבת מפני שהוא רכב על סוס ולכן מיהר הבאתו אינו צריך להמתין למוצאי שבת כדי הליכה לשם ברגל אלא די שימתין ג' שעותקנד ואין צריך לחוש שמא לא רכב כל כך במרוצה אלא רכב הרבה בליל שבת כי מן הסתם אין דרך לרכוב בלילהקנה.

במה דברים אמורים כשיודע מאיזה מקום הביא אבל אם אינו יודע כלל ואפשר שהביאו ממקום קרוב די שימתין למוצאי שבת בכדי הבאה מחוץ לתחוםקנו חוץ ממה שצריך לשהות בלקיטתוקנז או צידתו אם הוא דבר שיש במינו במחובר או מחוסר צידה כמו שיתבאר בסי' תקט"וקנח.

ויש אומריםקנט שבכל מקום שצריך להמתין בכדי הבאה מחוץ לתחוםקס ואין צריך לומר במקום שצריך להמתין בכדי הבאה ממקום רחוק יותר אין ליל מוצאי שבת עולה מן החשבון וצריך להמתין שיעור זה למחר ביום ראשון לפי שאין רגילות להביא בלילה ממקום רחוקקסא חוץ לתחום וא"כ יש לחוש שמא מפני כך יאמר לנכרי להביא לו בשבת כדי שיהיה מוכן לו בליל מוצאי שבת אחר שישהה שיעור זה.

ויש לחוש לדבריהם לענין שבת אבל לענין יו"ט יש להקל כסברא הראשונהקסב ואף לענין שבת יש להקל לצורך אורחיםקסג או שאר סעודת מצוהקסד אבל במקום שצריך להמתין בכדי הבאה מתוך התחום כגון נכרי שליקט פירות או צד דגים בתוך התחום וצריך להמתין בכדי לקיטה או צידה והבאה מאותו מקום שליקט וצד בתוך התחום הרי הלילה עולה לו מן החשבוןקסה לדברי הכל:


קנד) שם כנסת הגדולה הגב"י. מ"א סקי"ז. וראה גם לקמן סי' תקטו סוף ס"ב.

קנה) מ"א שם.

קנו) ר"ן ביצה (יג, ב) ד"ה ולערב. שו"ע סי' תקטו סוף ס"א. וראה לקמן שם סי"א.

קנז) שו"ת הרשב"א ח"א סי' לט בשם ר"ח. ר"ן שם. מ"מ הל' יו"ט פ"ב ה"י. שו"ע שם.

קנח) סעיף ב.

קנט) סמ"[ג] ל"ת סה (כ, ב). מרדכי רמז תט. רמ"א ס"ח.

קס) ט"ז סק"ו.

קסא) מרדכי שם. ט"ז שם. מ"א סקי"ח.

קסב) מ"א סי' תקטו סקכ"א.

קסג) אליה רבה סקי"ז. וראה גם תרומת הדשן סי' עב.

קסד) ראה תרומת הדשן שם.

קסה) ט"ז שם.