יד

יד אם הוא ספק אם הובא מחוץ לתחום אסור למי שהובא בשבילו עד למוצאי שבת בכדי הבאה מחוץ לתחוםקסו מפני שהוא דבר שיש לו מתיריןקסז ולהאומרים שבאיסור כזה שאינו אלא כעין קנס שלא יבא לומר לנכרי לעשות בשבת לא החמירו בספיקו אע"פ שיש לו מתירין כמ"ש למעלהקסח אף כאן מותרקסט באכילה אפילו למי שהובא בשבילו אפילו בו ביוםקע וכבר נתבארקעא שהעיקר כסברא הראשונהקעב:


קסו) שמואל קנא, א לגירסת הרי"ף שם (סה, א) הובא בטור. וכן דעת הגאונים הובא ב"י סי' תקטו ד"ה ואם. רמב"ם פ"ו ה"ו. שו"ע ס"ט.

קסז) מלחמות להרמב"ן שם (סה, ב). ט"ז סק"ז.

קסח) ויש אומרים דלעיל ס"י.

קסט) שמואל שם לגירסת רש"י ד"ה ושמואל. הובא בטור סי' תקטו. וראה ב"י כאן ד"ה ואם.

קע) טור סי' תקטו. ב"י שם. וכ"מ ברמב"ן ור"ן.

קעא) לעיל ס"י.

קעב) ב"י סי' תקטו סוד"ה ואם. שו"ע סי' תקטו ס"ז. וראה גם לקמן שם סט"ז.