טו

טו וכל זה בנכרי שאינו שרוי עמו בעירקעג אבל נכרי השרוי עמו בעיר ופירות המצויים עמו בעיר אין מחזיקים מספק לומר שמא הביאן מחוץ לתחום כי אדרבה אנו אומרים כאן נמצאו וכאן היוקעד ואפילו אם יש לנכרי ב' בתים אחד חוץ לתחום ואחד בתוך התחוםקעה תולין להקל שהביא מתוך התחוםקעו כי מן הסתם אינו מניח בית הקרוב והולך להביא מבית הרחוקקעז אבל אם יש לו ב' בתים חוץ לתחום ואחד בתוך התחום יש לחוש לרוב הבתים שהם חוץ לתחוםקעח:


קעג) או שהוא דר בעיר אלא שפירותיו חוץ לעיר (לקמן סי' תקטו סי"ז).

קעד) טור סי' תקטו בשם הרשב"א קנא, א ד"ה גמ' וביצה כד, ב ד"ה והא. ר"ן (סה, א) ד"ה ונמצא וביצה יג, ב ד"ה ומיהו. שו"ע ס"ט. וראה גם לקמן שם: מותר אף למי שהוא בשבילו ... לפי שאין כאן ספק כלל אלא הוא בודאי דמן הסתם הביא מפירותיו שבעיר.

קעה) ובהן פירות (לקמן שם סי"ז).

קעו) ראבי"ה הל' יו"ט סי' תשסג. מרדכי ביצה רמז תרפה בשמו. שו"ע שם. וראה גם לקמן שם.

קעז) ראה אליה זוטא סי' תקטו סק"ט. וראה גם לקמן שם.

קעח) ט"ז סוף סק"ז.