טז

טז נכרי שמילא מים לבהמתוקעט מבור שהוא עמוק י' טפחים ורחב ד' טפחיםקפ העומד ברשות הרביםקפא ונמצא שהוציא מרשות היחיד לרשות הרביםקפב מותר לישראל להשקות מהם בהמתוקפג כיון שהנכרי לא נתכוין כלל בשבילוקפד והוא שאין הנכרי מכירו אבל אם הוא מכירו אסורקפה גזרה שמא ירבה הנכרי לדלות גם בשבילוקפו אם ישקה גם הוא מהם.

ואפילו אינו מכירו אם מילא לצורך בהמת ישראל אסורקפז אפילו לאחריםקפח להשתמש במים אלו אפילו תשמיש אחרקפט כגון רחיצהקצ והדחת כלים שכל שנעשה באיסור של תורה ע"י נכרי לצורך ישראל לא חלקו חכמים בין מי שנעשה בשבילו לאחריםקצא אבל אם מילא מבור העומד בכרמליתקצב או שהביא מים לרשות הרבים מן הנהרקצג שהוא כרמליתקצד מותר לאחר שלא הובא בשבילוקצה שאיסור הכרמלית אינו אלא מדברי סופריםקצו.

ועכשיו נהגו העולם היתר אפילו לכתחלה לומר לנכרי להביא שכר או שאר דברים שהם צורך השבת דרך כרמליתקצז ויש שלמדו עליהם זכות לומרקצח שצרכי שבת חשובים הם כדבר מצוה שהתירו בו שבות דשבותקצט כמו שנתבאר בסי' ש"זר וצריכים הם להזהר שלא ליתן הכלי ליד הנכרי וגם שלא ליקח מידורא כמו שנתבאר שםרב וגם שלא ליתן מעות לנכרירג כמ"ש בסי' תקי"זרד (ומכל מקום אין להקל אלא בשכר וכיוצא בו מהדברים הצריכים בשבת צורך גמור שאי אפשר להיות בלעדם אלא בדוחק קצת אבל דברים שאין צריך כל כך כגון פירות ומיני תבשילים יתירים וכיוצא בהם אינן נקראים דבר מצוהרה כמו שנתבאר בסי' רס"ארו):


קעט) משנה קכב, א. טור ושו"ע ס"י.

קפ) הגהות מיימוניות פ"ו אות ה. וראה גם טור ושו"ע שם. וראה לקמן סי' שמה סי"ד.

קפא) רש"י שם ד"ה מילא.

קפב) טור ושו"ע שם.

קפג) משנה שם. טור ושו"ע שם.

קפד) ראה רש"י שם ד"ה מאכיל.

קפה) ברייתא שם. טור ושו"ע שם. וראה לקמן סוף סי"ז.

קפו) רש"י שם ד"ה נר (הב'). רי"ף שם (מו, ב). רמב"ם שם ה"ג.

קפז) משנה וברייתא שם. טור ושו"ע שם.

קפח) תוס' שם ד"ה ואם. רא"ש פט"ז סי' יב. טור ושו"ע שם.

קפט) ר"י בתוס' שם סוד"ה משקה. רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

קצ) תוס' שם.

קצא) ר"ן שם (מו, א) ד"ה ואיכא. וכדלעיל ס"ט וש"נ.

קצב) תוס' שם ד"ה משקה. ספר התרומה סי' רנב. סמ"ג ל"ת סה (כ, ב). הגהות מיימוניות שם. טור ושו"ע שם.

קצג) ראה רשב"א שם ד"ה מתני', בדעת התוס' שם.

קצד) ראה לקמן סי' שמה סי"ט.

קצה) כדלעיל סי"א וש"נ.

קצו) כדלקמן סי' שמו ס"א וש"נ.

קצז) רמ"א ס"י.

קצח) ט"ז סק"א. וכ"מ במ"א סקכ"ה.

קצט) ראה רמ"א סוף ס"י.

ר) סעיף יב.

רא) רמ"[מ] (שו"ת מהר"ם מינץ סי' קיז) הובא במ"א סי' שז סק"כ.

רב) סכ"ז. וראה גם לעיל סעי' ב.

רג) מ"א סוף סקכ"ה.

רד) סעיף ו.

רה) ראה ב"ח וט"ז סי' שמב, ועיין במ"ש בסי' רסא (קו"א סק"א).

רו) קו"א סוף סק"א.