יח

יח וכן הדין בכל דבר שיש לחוש בו שמא ירבה בשבילו אם הוא מכירורטו כגון נכרי שצלהרטז או בישלריז לעצמוריח דברים שאין בהם משום בישולי נכרים וכל כיוצא בדבר זה שצריך להרבות בו בשביל שנים יותר מבשביל אחד אבל בדבר שאין לחוש בו שמא ירבה בשבילו כגון שהדליק נר לעצמו או שעשה כבש לירד בו מהספינהריט שבנר אחד וכבש אחד יספיק לכל אפילו מכירו מותררכ:


רטו) רמב"ם פ"ו ה"ג. טור ושו"ע סי"א. וראה לעיל סי' רעו קו"א ס"ק ה.

רטז) תוס' רפ"ק דביצה ג ע"א ד"ה גזרה. רבינו ירוחם ני"ב חי"ב (פג, ב). הובא ב"י סוד"ה ומ"ש אבל אם מכירו. מ"א סקכ"ח. וראה מ"מ וציונים.

ריז) ולגבי אפיה ראה לעיל ס"ו.

ריח) וכן אם בישל לחולה, כדלעיל סי' שיח ס"ה.

ריט) משנה שם.

רכ) רבא שם. רי"ף שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.