יט

יט אע"פ שאינו מכירו אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה או אפילו אינו אומר כן אם מעשיו מוכיחים שלצורך ישראל הוא עושה כגון שהדליק נר בבית שהישראל בו והלך לו הנכרי ולא נהנה ממנו כלום אסור להשתמש לאורורכא:


רכא) רא"ם הובא בהגמ"ר סי' תסא. ראבי"ה סי' רנז. שו"ע סי"ב. וראה לעיל סי' רעו ס"ב, שמ"מ לא הטריחוהו לצאת מביתו.