כב

כב נכרי שהביא בשבתרנט דרך רשות הרביםרס חלילין להספיד בהם ישראל כיון שנעשה בהם איסור של תורה לא יספידו בהם לא אותו ישראל ולא ישראל אחררסא עד שימתינו בכדי שיכולים להביאם במוצאי שבת מאותו מקום שהביאם הנכרי בשבתרסב בין שאותו מקום הוא חוץ לתחום בין שהוא בתוך התחוםרסג ואם אינו ידוע מהיכן הביאם די שימתינו בכדי שיכולין להביאם מחוץ לתחוםרסד במה דברים אמורים כשהביאם בצנעא אבל אם הביאם בפרהסיא בענין שהכל יודעים שהובאו ברשות הרבים בשבת בשביל פלוני ישראל אסור להספיד בהם אותו ישראל עולמיתרסה.

וכל זה ברשות הרבים גמורה אבל אם הביאם דרך כרמליתרסו אם הביאם מתוך התחוםרסז אין צריך להמתין כלל אפילו למי שהובאו בשבילו שלא החמירורסח למי שהובא בשבילו בכרמלית אלא שלא יהנה ממנה בשבת עצמה אבל לא להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו אלא אם כן הביאם מחוץ לתחום שאז מועלת הבאתו בשבת משא"כ בתוך התחום אין הבאתו בשבת מועלת כל כךרסט (מפני שהיה הישראל יכול לילך לשם בעצמו בשבת ולהביאם במוצאי שבת מיד ומשום שיעור מועט שהיה שוהה במוצאי שבת בחזירתו משם לכאן אין לחוש בשביל כך שמא יאמר לנכרי לילך לשם בשבת).

ואם הוא ספק אם הביאם מחוץ לתחום או מתוך התחום אסורער למי שהובא בשבילו אבל לאחרים מותר אפילו בודאי חוץ לתחוםרעא ואם הביאם מחוץ לתחום דרך כרמלית ואחר כך העבירם דרך רשות הרבים אין צריך להמתין אלא בכדי שיכולין להביאם מתחלת רשות הרבים במוצאי שבתערב ואח"כ מותר לאחריםרעג או אפילו למי שהובא בשבילו אם הובאו מתוך התחוםעדר:


רנט) משנה קנא, א. טור ושו"ע סט"ו.

רס) ראה רמב"ן שם סוד"ה גמרא. טור שו"ע שם. הגהת הלבוש סט"ו.

רסא) ר"ן (סד, ב) ד"ה ואחרים. ב"י ד"ה ומ"ש רבינו ולאחרים בשם רוב הפוסקים. שו"ע שם. וראה לקמן סי' תנד סי"ב.

רסב) רמב"ם פ"ו ה"ו. שו"ע שם.

רסג) רמב"ן שם. טור.

רסד) ר"ן שם ד"ה גמ'. שו"ע סי' תקטו ס"א. וראה גם לעיל סי"ג. לקמן שם ס"ב.

רסה) רמב"ם שם ה"ה. וכ"ה משמעות התוספתא שם פי"ח ה"ח הובא בר"ן (סה, א) ד"ה וגרסינן. מ"א סקל"ג.

רסו) שו"ע סט"ו. לבוש סט"ו.

רסז) ב"ח סוף הסי'. מ"א סקל"ד. אליה זוטא סקי"ב.

רסח) ראה אליה זוטא שם שנשאר בצ"ע.

רסט) תוס' קנא, א ד"ה אא"כ. מ"א שם.

ער) שמואל בגמ' שם לגירסת הרי"ף שם (סה, א). שו"ע סט"ז.

רעא) כדלעיל סי"א וש"נ.

ערב) ב"י ד"ה ומ"ש ואפילו.

רעג) פרישה סוף סק"ח.

עדר) גירסת דרכי משה הארוך סוף הסי' בב"י שם. וראה גם פרישה שם.