ד

ד ואפילו הוא חפץ של נכרי אלא שהוא ממושכן לישראל דינו כחפץ של ישראלכז אפילו פדאו הנכרי (כ"מ בסי' רנ"בכח גבי מכירה) מבעוד יום ואפילו אם ייחד מקום להנכרי מבעוד יוםכט בתוך רשותו להניח שם משכונו עד למחר שיבא ויטלנו משם אסור להניחו ליטלו בשבת משום מראית העיןל.

אלא אם כן שהנכרי הוא אלם שאז יש להקללא אפילו לא ייחד לו מקוםלב וכן במקום שיש בו משום דרכי שלום כגון נכרי שחלה ושלח אחר מאכל ישראל מותר לתת לו או אפילו לשלוח לו ע"י נכרילג והוא הדין לצורך מצוה כגון להוציא חמץ מביתו בפסחלד כמו שיתבאר בסי' תמ"דלה מפני שהשליחות ע"י נכרי הוא שבותלו ועכשיו שיש אומרים שאין לנו רשות הרבים אלא כרמליתלז כמ"ש בסי' שמ"הלח הוא שבות דשבות והתירוהו לצורך מצוה כמו שנתבאר בסי' ש"זלט והוא הדין מפני דרכי שלום והוא הדין בנכרי אלםמ ומכל מקום צריך ליזהר שלא יתן ליד הנכרי ממשמא כיון שאפשר בלא זהמב ואפילו בחפצים של נכרי צריך ליזהר בזהמג:


כז) ראה מרדכי רמז רנג בשם רבינו יואל.

כח) ס"ג, ע"ש. וראה תהלה לדוד ס"ק ט. חקרי הלכות ח"ד מב, א.

כט) מרדכי שם. רמ"א ס"א.

ל) ט"ז סק"ב.

לא) אור זרוע ח"ב סוס"י נג. הובא בהגהות מיימוניות פ"ו אות ת. שו"ע ס"ב.

לב) ט"ז סי' רנב סוף סק"ג. וראה גם לעיל שם סוף ס"ג וקו"א שם סק"ג.

לג) אור זרוע שם שהתיר במעשה בריגנשפורק. הובא במרדכי רמז רנב ובהגהות מיימוניות פ"ו אות ת (לדידן שאין לנו רה"ר. וראה לעיל סי' רנב קו"א ס"ק ג שהביא מהעולת שבת ס"ק ז להתיר אפילו ברה"ר גמורה). שו"ע שם.

לד) מרדכי שם (לדידן שאין לנו רה"ר). רמ"א ס"ב.

לה) סעי' ט-י (לדידן שאין לנו רה"ר).

לו) כדלעיל סי' רמג ס"א.

לז) מרדכי שם. מ"א סק"ו.

לח) סי"א וש"נ. וראה לקמן סי' שמ סוף ס"ב.

לט) סי"ב. וראה לעיל סי' רנב קו"א סק"ב וסק"ג

מ) וראה לעיל שם סק"ב.

מא) מרדכי שם בשם התוס'. מ"א סק"ו.

מב) מ"א שם.

מג) מ"א שם.