ה

ה מותר להחליף משכון לנכרי בשבת אם הוא מלבוש ויוציאנו הנכרי דרך מלבוש כי אין זה משא ומתן וגם בישראל מותר בענין זה אם הישראל צריך ללבשו בשבתמד ואם הנכרי מביא המעות ונוטל המשכון מותר ג"כ ובלבד שלא יחשוב עמומה וטוב שהנכרי יקח המשכון בעצמו ולא יגע בו הישראלמו כדי שלא יהא נראה כנושא ונותןמז ואם הביא לו משכון אחר לא יגע גם בומח:


מד) רבינו ירוחם ני"ב חי"ב (פב, ב). שו"ע ס"ג. וכדלעיל סי' שז ס"כ (במאכל).

מה) אגודה סי' א. ד"מ אות א. מ"א סק"ח.

מו) רמ"א ס"ג. וראה אגודה שם.

מז) רמ"א שם.

מח) אגודה שם. ד"מ שם.