ז

ז (וכל זה בפת אבל נכרי שבישל לעצמו מדברים שאין בהם משום בישולי נכריםעט אין בהם משום מוקצהפ לדברי הכל אפילו הן פירות שאינן נאכלים חיין ולא היו ראויים כלל בין השמשות לפי שאין אומרים מתוך שהוקצה בין השמשות הוקצה לכל השבת כולה אלא בדבר שמקצה אותו האדם מדעתו ודחאו בידיםפא כגון תבואה שטחנה ועשאה קמחפב אבל לא בדבר שהוא מוקצה בעל כרחו של אדםפג כמו שנתבאר בסי' ש"יפד):


עט) וע"ד שיתבאר ביו"ד סי' קיג. וראה גם לקמן סי' תקטו ס"א.

פ) ר"ן שבת (מו, ב) ד"ה עשה. וראה גם רשב"א קכב, א ד"ה גמרא.

פא) הרב רבינו יונה הובא ברשב"א חולין טו, א ד"ה עד כאן. רא"ש חולין פ"א סי' כ. שו"ע סי' שיח ס"ב. ראה מ"א שם סק"ד. לעיל שם ס"ה.

פב) ב"ח ד"ה ומ"ש והטחינה בדעת הרא"ש ביצה סופ"ג.

פג) ראה שו"ת מהרש"ם ח"ה סי' לד.

פד) סעיף ו.