יא

יא אם לא רצה החול[ה] לקבל התרופה שאינו רוצה שיחללו עליו שבת כופין אותוק שהיא חסידות של שטותקא:


ק) שו"ת רדב"ז ח"ד סי' סז. כנסת הגדולה הגה"ט. מ"א סק"ו.

קא) רדב"ז שם (חסיד שוטה). וראה לקמן סי' תריח סי"א (גבי אכילה ביוהכ"פ): עליו הכתוב אומר (בראשית ט, ה) ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש.