יח

יח אמדוהו לב' גרוגרות ולא מצאו אלא ב' גרוגרות מחוברות כל אחת בעוקץ אחד בפני עצמו ועוד ג' גרוגרות מחוברות שלשתן בעוקץ אחד כורת העוקץ שיש בו ג'קנא שאף שמרבה בגרוגרות מכל מקום ממעט בתלישהקנב שהיא עיקר המלאכהקנג אבל אם היו ב' בעוקץ אחד וג' בעוקץ אחד לא יכרתו אלא העוקץ שיש בו ב'קנד שאסור להרבות בשיעור הדבר שהמלאכה נעשית בוקנה אע"פ שאינו מרבה בטורח המלאכה שהכל נעשית בבת אחתקנו ומכל מקום אם הדבר בהול אין מדקדקים בכך שלא יבא לידי דיחוי ועיכובקנז:


קנא) בעיא דרבא שם במנחות סד, סוע"א ואיפשיטא בגמ' שם. רמב"ם פ"ב ה"ח. טור ושו"ע סט"ז.

קנב) משמעות גמ' שם רע"ב. רמב"ם שם. טור ולבוש סט"ז.

קנג) ראה ר"ן ביצה (ט, ב) ד"ה ומיהא.

קנד) רשב"א חולין טו, ב ד"ה המבשל. רא"ש בתשובה כלל כו סי' ג. ר"ן שם. שו"ע שם.

קנה) רא"ש שם. ר"ן שם. וראה לעיל סי' שיח ס"ה (לענין גזירת שמא ירבה). וראה לעיל סי' רמז קו"א ס"ק ב אם הוא אסור מה"ת.

קנו) ראה ר"ן שם בסופו.

קנז) הגהות מרדכי פי"ח רמז תסג. רמ"א סט"ז.