כ

כ ואם לא נפל למשכב וגם אינו מצטער כל כך עד שנחלש כל גופו (אבל על כל פנים יש לו צער גדולקפו) מותר לעשות לו על ידי ישראל כל שבות הנעשה בשינויקפז אפילו הוא מלאכהקפח אבל אסור לו לאכול מאכלים הניכרים שהם לרפואהקפט וכל שכן שאר שבותים שלא בשינוי אע"פ שאין בהם סרך מלאכה וכן לעשות מלאכה גמורה ע"י נכריקצ שזהו שבות גמור שלא בשינויקצא.

ואם אין לו צער גדול ולא חולי הכולל כל הגוףקצב אלא מקצת חולי אזי מותר לו לעשות כל שבות מדברי סופרים ע"י נכריקצג אפילו שלא בשינויקצד כמ"ש בסי' ש"זקצה אבל לא ע"י ישראל אפילו בשינויקצו ולכן מותר לעשות לו רפואה מבחוץ ע"י נכרי שיניחנה שם עליוקצז כיון שהוא אינו עושה מעשה בזה ואף שמסייע לו קצת אין בכך כלוםקצח כמו שנתבאר למעלהקצט (אבל אסור לאכול מאכלים הניכרים שהם לרפואה ע"ד שיתבארר).

אבל אם אין לו אפילו מקצת חולי אלא מיחוש בעלמא אסור לעשות לו אפילו ע"י נכרי שום דבר הניכר שהוא לרפואהרא כמו שנתבאר למעלהרב:


קפו) עיין ב"י סוד"ה גונח בשם שבלי הלקט סי' קכג. ומ"ש מ"א ס"ק מא. ועיין מ"ש לקמן סמ"א.

קפז) מ"א סי' שז רסק"ז. וראה גם לעיל סי' שז סוף סי"ב (במקום צער).

קפח) כדלקמן ס"מ וש"נ. וראה מ"מ וציונים.

קפט) ראה ר"ן (לט, ב) סוד"ה ומהא. וכן משמע מרמ"א סל"ז. וראה גם לקמן סמ"ג.

קצ) משמעות הרמב"ם פ"ו ה"ט ושו"ע סי' שז ס"ה. וראה גם לעיל שם סי"ב. לקמן סי' תקז קו"א סק"ד ד"ה כתב.

קצא) ראה ר"ן (סא, א) ד"ה ובמקום. הובא בד"מ אות ט.

קצב) ראה מ"מ שם.

קצג) רמב"ם שם. טור ושו"ע סי' שז שם. מ"א סקי"ב.

קצד) מ"מ שם.

קצה) סעיף יב.

קצו) משמעות השו"ע (סי"ז, שהתיר בישראל בשינוי רק בנפל למשכב). וראה לקמן סי' שמ סוף ס"ב וש"נ.

קצז) מהא דאמימר ביצה כב, א הובא במ"א סקי"ב וסקמ"ד. וראה גם מ"א סקכ"ח.

קצח) אמימר שם.

קצט) סעיף ג.

ר) סעיף מג.

רא) רמב"ן תורת האדם שער המיחוש. ר"ן (לט, ב) סוד"ה ומהא. מ"א סוף סקי"ב.

רב) ס"א וש"נ.