ו

ו נכרים שצרו על עיירות ישראל אם באו על עסקי ממון אין מחללין עליהם את השבתנ ואם באו על עסקי נפשותנא ואפילו באו סתםנב ויש לחוש שמא באו על עסקי נפשותנג ואפילו עדיין לא באונד אלא ממשמשים לבאנה יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבתנו ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצים לבאנז אלא על עסקי תבן וקש מחללין עליהם את השבתנח שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהםנט:


נ) ברייתא עירובין מה, א. טור ושו"ע ס"ו.

נא) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

נב) טור ושו"ע שם מרמב"ם פ"ב הכ"ג.

נג) ראה ב"י ד"ה גוים. לבוש ס"ו.

נד) אור זרוע הל' שבת סי' פד אות יג. רמ"א ס"ו.

נה) לבוש שם.

נו) ואפילו כשאינן יודעים אם ינצחו (לעיל סי' שו קו"א רסק"א. וראה גם לקמן ס"ח).

נז) אור זרוע שם ורמ"א שם. וראה ברייתא ורמב"ם וטור ושו"ע ולבוש שם (אפילו לא באו). וראה גם אליה זוטא סק"ג בשם מלבושי יו"ט (לבוש ס"ז).

נח) שם בברייתא. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

נט) רש"י שם ד"ה לספר.