שלב שלא לילד הבהמה בשבת ובו ג' סעיפים:

א

א אין מילדין את הבהמהא ולא אפילו מסעדיןב דהיינו לאחוז בולד שלא יפול לארץג וכן שאר צרכי הולד שהתירו לטרוח בהם ביו"ט כמ"ש בסי' תקכ"גד אסור לטרוח בהם בשבתה:


א) משנה קכח, ב. טור ושו"ע ס"א. היינו למשוך הולד מן הרחם (לקמן סי' תקכג ס"ג).

ב) רא"ש פי"ח סי' ד – ראה ט"ז סק"א. מ"א סק"א.

ג) רב יהודה בגמ' שם. ט"ז שם. וראה גם לקמן סי' תקכג ס"ג.

ד) סעי' ג-ד.

ה) משמעות הט"ז שם. אליה זוטא ס"ק א בשם מלבושי יו"ט (לבוש ס"א) ונחלת צבי ס"ק א.