שלב שלא לילד הבהמה בשבת ובו ג' סעיפים:

ב

ב אין מפרכסין לבהמה גלדי מכה ולא סכין מכתה בשמןו שאסור לטרוח בשביל בהמהז במה דברים אמורים בגמר מכה שאינו עושה לה אלא לתענוג בעלמא אבל כשלא נתרפאה המכה שיש לה צער ממנה מותר לטרוח בשבילהח:


ו) ברייתא נג, ב. טור ושו"ע ס"ב.

ז) ראה תוס' נג, א ד"ה מהו.

ח) מסקנא דגמ' שם. טור ושו"ע שם.