ג

ג אם אכלה כרשינין הרבה ומצטערת יכול להריצה בחצר כדי שתתייגע ותתרפהט ואע"פ שזהו רפואה לה ועל כל רפואה גזרו משום שחיקת סמניםי מכל מקום ברפואת בהמה לא גזרו מפני שאין אדם בהול כל כך על רפואת בהמתו שיבא לשחוק סמניםיא וכן אם אחזה דם יכול להעמידה במים כדי שתצטנןיב ואם הוא ספק שאם לא יקיזו לה דם תמות מותר לומר לנכרי להקיז להיג שמתוך שאדם בהול על מיתת בהמתו אם לא נתיר לו ע"י נכרי יבא להקיז בעצמויד:


ט) ברייתא שם וכרבא דפסק כרבי יאשיה. טור ושו"ע ס"ג.

י) ט"ז סק"ב.

יא) ב"ח ד"ה ואם אכלה. ט"ז שם. מ"א סק"ב.

יב) רי"ף (כד, ב) ורמב"ם פכ"א ה"ל ורא"ש פ"ה סי' ג ע"פ מה דאיפסקא הלכתא כרבי יאשיה ודלא כברייתא שם. טור ושו"ע ס"ד.

יג) מרדכי שם רמז שמ. שו"ע ס"ד.

יד) מרדכי שם. ט"ז סק"ג. מ"א סק"ג.