ט

ט המשקה מים לזרעים חייב משום חורש ומשום זורעסד מפני שמרפה ומרכך את הקרקע כמו החורשסה והוא שמתכויןסו להצמיח הזרעים כמו הזורעסז ולפיכך מי שאוכל בגינה צריך ליזהר שלא ליטול ידיו על העשבים מפני שמשקה אותם ואף שאינו מתכוין לכך פסיק רישיה ולא ימות הואסח ואף אם אוכל בגנת חבירוסט או אפילו של נכריע שאין לו חפץ כלל בגידול העשבים שבה והרי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופהעא מכל מקום אסור מדברי סופריםעב אבל מותר להטיל עליהם מי רגליםעג או ייןעד ושאר משקיםעה מפני שהם שורפים אותםעו ואין מצמיחים אותם אלא מים בלבד וראוי ליזהר אף במשקיןעז.

וטוב שלא לאכול כלל בגינה אם ישתמש שם עם מים מפני שבקושי יוכל ליזהר שלא יפול שם מעט מיםעח:


סד) אביי מו"ק ב ע"ב. הגהות מיימוניות פ"ח אות ב. מ"א סק"ה. וראה גם לעיל סי' רנב סי"ד.

סה) רבה שם ורש"י ד"ה לרפויי.

סו) בבדי השלחן סי' קמב סקי"ז רוצה לגרוס: שמועיל. וראה קובץ כינוס תורה חי"ב ע' סב.

סז) רב יוסף שם. וראה תוס' ד"ה קא מרפויי וד"ה חייב.

סח) ספר התרומה סי' רלה. סמ"ג ל"ת סה (יב, ב). סמ"ק סי' רפא (ע' רפ). הגהות מיימוניות שם בשם הגאונים ושאר פוסקים. טור ושו"ע ס"ג. וכדלקמן סי' שלז ס"א וש"נ.

סט) הגהות מיימוניות שם בשם ספר התרומה סי' רמד. ב"י ד"ה אבל, לדעת החולקים על הערוך.

ע) ראה מ"א סק"ו בשם ספר הזכרונות זכרון ט (מלאכת הזורע).

עא) תוס' קג, א ד"ה בארעא. וראה גם לעיל סי' רעח ס"ד. וראה חידושי צ"צ מט, ד.

עב) תוס' שם ד"ה לא צריכה. וראה צ"צ שם.

עג) ספר התרומה סי' רלה. סמ"ג שם. סמ"ק שם (ע' רפא). הגהות מיימוניות שם בסופו. מרדכי רמז שכט. טור ושו"ע שם.

עד) ספר התרומה שם. סמ"ג שם. סמ"ק שם. הגהות מיימוניות שם. מרדכי שם. ב"י ד"ה אבל מותר.

עה) טור ושו"ע שם.

עו) ספר התרומה שם. סמ"ג שם. סמ"ק שם. הגהות מיימוניות שם. מרדכי שם. ב"י שם.

עז) ספר הזכרונות שם (אף ביין). מ"א סק"ז. וראה קצות השלחן סי' קמג סי"ד.

עח) ספר התרומה שם. רמ"א ס"ג.