יז

יז אף על פי שחתיכת תלוש מותרת לכתחלה כשאינו מקפיד לחתכו במדה כמ"ש בסי' שי"דקמז מכל מקום אם על ידי זה מתקנו להשתמש בו איזה תשמישקמח חייב משום תיקון כלי אם מחתכו בסכיןקמט כמ"ש בסי' שכ"בקנ גבי קטימת קיסם ושלא בסכין פטור אבל אסורקנא לפיכך אין שוברין את החרס ואין קורעין את הניירקנב המותרים בטלטולקנג כדי להשתמש בהם איזה תשמיש מפני שהוא כמתקן כליקנד עיין סי' תק"חקנה.

(אבל משום קורע אין איסור אלא כשקורע ומפריד גופים רבים שנתחברו כגון קורע בגד הארוגקנו מחוטים הרבהקנז אבל הנייר שהוא גוף אחד אין בפסיקתוקנח וחיתוכוקנט משום קורעקס ומטעם זה מותר לקרוע עור שעל פי חבית של יין כמ"ש בסי' שי"דקסא מפני שהעור הוא גוף אחד ולא שייך בו איסור קריעה אלא איסור החיתוךקסב אם מקפיד לחתכו במדה כמ"ש שםקסג).

אבל המפרק ניירות דבוקים הרי זה תולדת קורעקסד והמדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים וכיוצא בו הרי זה תולדות תופר וחייבקסה במה דברים אמורים כשדיבוק זה נעשה לקיום אבל דפי ספרים שנדבקו זה לזה ע"י שעוה או בשעת הקשירהקסו מותרים לפתחן בשבת שכיון שלא נעשה לקיום ועוד שנעשה מאליו בלא מתכויןקסז לפיכך אינו דומה כלל לתופר ואין בו משום קורע:


קמז) סעיף טז.

קמח) ראה רש"י ביצה לד, א ד"ה אין מפצעין. וראה גם לעיל סי' שיד סי"א.

קמט) ראה רש"י לג, ב ד"ה אינו. מ"מ פי"א סוף ה"ז שכן דעת הרי"ף.

קנ) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ד.

קנא) ראה לעיל סי' שיד סי"א.

קנב) משנה ביצה לב, ב. רמב"ם פכ"ג ה"ו. שו"ע סי"ג.

קנג) ראה לעיל סי' שח ס"ו וסכ"ט.

קנד) ראה גמ' שם. רמב"ם שם ובהל' יו"ט פ"ד ה"ח. שו"ע שם.

קנה) סעיף ב.

קנו) לשון ראשון בירושלמי פ"ז ה"ב (נב, א). וראה חמדת ישראל (קונ' נר מצוה נח, ג). משנה ברורה בביאור הלכה ד"ה אין שוברין. ובאריכות בבדי השלחן סי' קמה סק"ד.

קנז) אבל בחוטים עצמם כשאינם מחוברים אין בהם משום קורע, כדלעיל סי' שיד סוף סט"ז ולקמן סי' תקט ס"ט. וכן אין קורע בחבל, כדלעיל סי' שיד סעי' יז-יט.

קנח) ביד.

קנט) בסכין.

קס) ראה גם לעיל סי' שיד סוף סט"ז. לקמן סי' תקט ס"ט. וראה שו"ת להורות נתן ח"ב סי' ד ס"ק ה. מי טל (קורע) סי' יב; יד-טז; יט.

קסא) סי"ב וש"נ.

קסב) ירושלמי שם.

קסג) סעיף טז.

קסד) כשמפרק על מנת להדביק (כדלעיל סי' שב ס"ד וסי' שיז ס"ו. וראה יגדי"ת ירושלים ח"ב ע' 634) ונעשה לקיום (כדלקמן סוף הסעיף).

קסה) רמב"ם פ"י הי"א. שו"ע סי"ד. וראה אג"ק ח"ח ע' צב. אגלי טל (קורע) סי' ו.

קסו) כלומר בשעת הכריכה.

קסז) מ"א סקי"ד. וראה לעיל סי' שיז ס"ז (כשנעשה במתכוין ולא לקיום).