ג

ג אסור לחתוך יבלת מגופו בין ביד בין בכלי בין לו בין לאחריםלו בין יבלת לחה בין יבישהלז ואם חתך יבלת לחה בכלי חייב משום גוזזלח להמחייבים משום גזיזה אף אם אינו צריך למה שגזזלט:


לו) משנה וגמ' עירובין קג, א. שו"ע ס"ב. לבוש ס"ב.

לז) גמ' שם.

לח) מ"מ פ"ט מהל' שבת ה"ח מסוגיית הגמ' שם. ב"י ד"ה ומ"ש וחייב. מ"א סק"ג.

לט) כדעה הב' דלעיל ס"ב. וראה אליה זוטא סק"ד.