ד

ד הכותבמ והמוחק על מנת לכתובמא במקום שמחקמב מאבות מלאכות הן שכן היו כותבין על קרשי המשכן לסימן לידע איזה בן זוגו ופעמים שטעה והיה מוחק מה שכתבמג וחוזר וכותב במקומומד אבל למחוק שלא על מנת לכתוב לא היה במשכןמה ואין זו מעין מלאכה כללמו.

והואיל וחיוב המוחק הוא משום שעושה כן על מנת לכתוב דהיינו שמתקן מקום לכתיבהמז לפיכך אפילו לא מחק אותיות אלא טשטוש דיו בלבד או שעוה שנפלה על הפנקסמח דהיינו לוחות חקוקין וטוחין בשעוהמט וחוקקים עליהם בעטנ ברזל ונפלה עליה שעוה אחרת ומחקה והסירה משם כדי לחקוק במקומה על השעוה שתחתיה הטוחה בלוח חייב והוא שיהא במקומו כדי לכתוב או לחקוק ב' אותיותנא וכן הכותב או המוחק אותיות אינו חייב אלא על ב' אותיותנב אבל על אות אחת פטור אבל אסור מן התורה כשאר חצי שיעורנג וכן הדין במוחק ומסיר שעוה מן הקלף כדי לכתוב במקומהנד.

והוא הדין המסיר שעוה שנטפה על האותיותנה דמה לי מתקן מקום לכתיבה ומה לי מתקן אותיות הכתובותנו ואדרבה זהו תיקון יותר ויש מקילין בזהנז.

ומדברי סופרים אסור אפילו למחוק שלא על מנת לכתובנח ולכן אסור לשבור עוגה שעשו עליה כמין אותיות אע"פ שאינו מכוין רק לאכילה מפני שהוא מוחקנט אבל מותר ליתנה לתינוקס לפי שקטן העושה להנאתו א"צ להפרישוסא כמ"ש בסי' שמ"גסב.

ואותן ספרים שכתוב עליהם אותיות בראשי חודי הדפים יש אוסריןסג לפתחן בשבת משום מוחק וכן לנעלן משום כותב ואף שאינו מתכוין לכך פסיק רישיה ולא ימות הואסד ויש מתיריןסה לנעלן לפי שכיון שהאותיות הן כתובות כבר אלא שמחוסרין קריבה בעלמא אין בזה משום כותב כיון שאפשר להקריבן בקל בלי עשיית מעשה חדש הרי הן כמקורבים ועומדים ואינו עושה כלום בקריבה זו וכן מותר לפתחן מטעם זה ואינו כמוחקן כיון שכתיבתן קיימת ואפשר להקריבן בקל והרי הן כמקורבין וכן נוהגיןסו:


מ) הכותב בשבת ביד שמאל פטור (לעיל סי' לב ס"ז וש"נ. וראה חידושי צ"צ נ, רע"ג).

מא) משנה עג, א. רמב"ם פי"א ה"ט.

מב) רמב"ם שם.

מג) רש"י שם ד"ה כותב ממשנה קג, א. רא"ש פ"ז סי' ט.

מד) רא"ש שם.

מה) ראה רא"ש שם. לבוש ס"ג והגהת הלבוש שם.

מו) ראה תוס' עג, ב ד"ה וצריך. וראה תוספתא פי"ב ה"ז ורמב"ם שם משמע שזהו מצד מקלקל. וראה לעיל סי' שב קו"א סק"א גבי מקלקל. וראה לעיל סי' שא ס"א במוסגר. אבל עכ"פ אסור מדרבנן, כדלקמן סעיף זה.

מז) ראה רא"ש שם. הגהת הלבוש שם.

מח) רמב"ם שם ורא"ש שם מן התוספתא שם. שו"ע ס"ג.

מט) רש"י קד, רע"ב.

נ) רש"י גיטין כ, א ד"ה ופינקס.

נא) תוספתא שם. רמב"ם שם. רא"ש שם. שו"ע שם.

נב) משנה עג, א וקג, א. רמב"ם שם.

נג) ראה גם לעיל ס"א וש"נ.

נד) ראה ב"ח ד"ה המוחק.

נה) ב"ח שם. ט"ז סק"א. מ"א סק"ד.

נו) ראה שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' קפט.

נז) שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' ד. וראה לעיל סי' לב סכ"ד.

נח) מרדכי רמז שסט בשם מהר"מ. ט"ז סק"ב.

נט) מרדכי שם. רמ"א ס"ג. וראה גם לקמן סי' שמג ס"י. סי' תנח ס"ח. ולענין ציורים שעל העוגה – ראה מ"א סק"ו. לקמן ס"י. סי' תס ס"ט. סי' תקיט ס"ו. לעיל סי' שב ס"ה.

ס) מרדכי שם. מ"א סק"ה.

סא) מרדכי שם.

סב) ס"א וס"י, ושם: רק שלא יתן גדול לתוך פיו של תינוק.

סג) לבוש ס"ד.

סד) שו"ת הרמ"א סי' קיט בתחילת דבריו. וכדלעיל סי' שלז ס"א וש"נ.

סה) שו"ת רמ"א שם. הובא בט"ז סוף סק"ב.

סו) כנסת הגדולה בהגהות הב"י. הובא במ"א סק"ו. וראה חידושי צ"צ נ, ב.