ה

ה המגיה אות אחתסז כגון שנטל לגגו של חי"ת ונעשו שני זייני"ן חייבסח (והמגיה אות אחת אחרת כגון שנטל לגגו של ד' ועשאו ר' פטורסט אבל אסור מן התורהע):


סז) ברייתא קד, סוע"ב. רמב"ם פי"ב הי"ג. מ"א סק"ז.

סח) רב ששת בגמ' שם. רמב"ם שם. מ"א שם.

סט) ראה חידושי צ"צ נ, ג שאפשר היא הגהת מהרי"ל. וראה מי טל (מוחק) סי' כט.

ע) מדין חצי שיעור, כדלעיל ס"ד. וראה שו"ת צ"צ יו"ד סי' צג (פב, ג).