ו

ו אינו חייב אלא כשכותב בדבר המתקיים על גבי דבר המתקייםעא אבל מדברי סופרים אסור אפילו בדבר שאינו מתקיים על גבי דבר שאינו מתקייםעב כגון לכתוב במשקין ומי פירותעג על גבי עלי ירקותעד וכיוצא בהן ולכן צריך ליזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין על השלחן או לחקוק באפרעה או בשומן קרוש או בדבשעו אבל מותר לרשום באויר כמין אותיותעז כיון שאין רשומן ניכר כללעח והוא הדין על השלחן שלא במשקין שגם בזה אין רשומן ניכר כללעט ואע"פ שעל ידי כך מלמד ומאמן ידו לכתיבה אין בכך כלום וכן מותר לראות אומנות בשבת אע"פ שלומדהפ:


עא) ירושלמי פי"ב ה"ד. תוספתא פי"ב ה"ו. רמב"ם פי"א הט"ו ובמ"מ שם. מ"א רסק"ז. וראה חידושי צ"צ נ, א.

עב) כנסת הגדולה בהגהות ב"י בשם ספר הזכרונות זכרון ט (מלאכת הכותב), בדעת הרמב"ם שם. אליה זוטא סק"ח.

עג) ראה משנה קד, ב. רמב"ם שם. מ"א שם.

עד) תוספתא שם. רמב"ם שם. מ"א שם. וראה גם תוס' גיטין כא, ב ד"ה על.

עה) אור זרוע ח"ב סי' עו. הובא בתרומת הדשן סי' סג. שו"ע ס"ד.

עו) פרישה סק"א ד"ה ומ"ש עוד. אליה זוטא שם.

עז) תרומת הדשן שם. רמ"א ס"ד.

עח) תרומת הדשן שם. ט"ז סק"ג.

עט) ט"ז שם.

פ) תרומת הדשן שם משבת קג, א. מ"א סק"ח.