ז

ז הקורע על העור כתבנית כתב חייבפא שהרי חקיקה היא בכלל כתיבהפב אבל הרושם על העור כתבנית כתב פטורפג שאין זה דבר המתקייםפד אבל אסור מדברי סופריםפה גזרה משום דבר המתקיים.

אבל אם אינו תבנית כתב ואינו רושם אלא לסימן בעלמא ולא כמין אותיות מותר אפילו לכתחלהפו ולכן מותר לרשום בצפורן על הספר כמו שרושמין לסימןפז במקום שיש טעותפח במה דברים אמורים בקלף שהוא קשה והרושם שבו אינו מתקיים אבל בנייר אסור לרשום מפני שהרושם שבו מתקיים זמן מרובהפט ואע"פ שאינו תבנית כתב אסור מדברי סופרים גזרה משום תבנית כתב שחייבים עליו כשהוא מתקיים.

ויש אוסריםצ אפילו בקלף לפי שסוברים שאפילו הרושם לסימן בעלמא ולא כתבנית כתב חייבצא אם הוא דבר המתקיים שכן היו רושמין על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגוצב ולפיכך אם שרט שריטה אחת על גבי שני נסרים או ב' שריטות על נסר אחד לסימן כמו שעשו בקרשי המשכן חייב ובשריטה אחת על נסר אחד פטור אבל אסורצג מן התורהצד מפני שהוא דבר המתקיים והרושם על הקלף שאינו מתקיים אסור מדברי סופריםצה גזרה משום המתקיים וירא שמים יחמיר לעצמו כדבריהםצו:


פא) ירושלמי פי"ב ה"ד. רמב"ם פי"א הט"ז. מ"א סק"ז.

פב) ראה גיטין כ, א.

פג) ירושלמי שם. רמב"ם שם. מ"א שם.

פד) מ"מ הל' גירושין פ"ד ה"ז. ב"ש סי' קכה סק"ו.

פה) ראה לבוש ס"ה ואליה זוטא סק"ט. ט"ז סק"ד.

פו) ט"ז שם.

פז) טור ושו"ע ס"ה.

פח) אליה זוטא שם.

פט) מהרש"ל בהגהותיו לטור בשם חכם אחד. הובא בט"ז סק"ד ומ"א סק"י. ט"ז שם בשם אחיו.

צ) אור זרוע ח"ב סי' עג. פסקי תוס' סי' שנ. דרכי משה אות א. ב"ח ד"ה מותר. הובא במ"א שם.

צא) כרבי יוסי במשנה קג, א.

צב) רבי יוסי שם.

צג) ב"ח שם.

צד) מדין חצי שיעור, כדלעיל ס"ד.

צה) ב"ח שם.

צו) אליה זוטא שם. וראה גם חידושי צ"צ נ, א. יגדיל תורה (נ.י.) חס"ב ע' מא. אהלי שם ח"ג ע' פו.