ח

ח וכל זה כשאינו תבנית כתב כלל אבל כל שהוא תבנית איזה כתבצז אפילו אינו אשורי ואפילו אינן אותיות ידועות אלא שרגילין לסימן בעלמאצח כגון הסימנים שרגילין לעשות בהם המספרצט הרי זה נקרא תבנית כתב וחייב עליו אם עשאו בדבר המתקיים ובדבר שאינו מתקיים אסור מדברי סופרים לדברי הכלק.

והכותב אשורית וחיסר הזיונין משעטנ"ז ג"ץ פטור עליהן מפני שלא נגמרה מלאכתןקא וכן כל כתב מאיזו אומה שלא גמר אותיותיו כתיקונן פטור עליו אלא שאסור מדברי סופרים ולכן הכותב כתיבה דקה שקורין משיט"א יש אומריםקב שפטור עליה מפני שנלקחה מכתב אשורי והרי זה ככתב אשורי שלא נגמר כתיקונוקג וכמו שיתבאר בסימן תקמ"הקד:


צז) משנה קג, א וכפירוש רש"י שם ד"ה בכל לשון. רמב"ם פי"א ה"י. מ"א סק"י.

צח) מ"מ שם בדעת הרמב"ם. הובא מ"א שם.

צט) פי' המשניות להרמב"ם במשנה שם.

ק) ראה לעיל ס"ז.

קא) מ"א שם בפי' דברי הגמ' קה, רע"א. שלטי הגבורים שם (לז, ב) אות א, בדעת התוס' קד, א ד"ה נתכוין. וראה לעיל סי' לו ס"ה.

קב) הגהות מיימוניות הל' ס"ת פ"ז אות מ בשם רבינו שמחה. מ"א שם.

קג) מ"א שם.

קד) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שם רמ"א ס"א. מ"א סק"ג. ט"ז סוף סק"י וסקי"ב.