שמא היתר נדרים בשבת ובו ד' סעיפים:

א

א מתירין נדרים בשבת אם הם לצורך השבתא כגון שנדר שלא לאכול בשרב או שלא לשתות ייןג או שנדר ממלבוש הצריך לו היוםד ואפילו היה לו פנאי להתירם קודם השבת מותרה אבל נדרים שאינם לצורך השבת אין מתירים בשבתו אפילו לא היה אפשר להתירם קודם השבת אבל הבעל יכול להפר נדרי אשתו אפילו שאינם לצורך השבת וכן האב לבתו לפי שאם לא יפר לה ביום שמעו לא יוכל עוד להפירםז:


א) משנה וגמ' קנז, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) מ"א סק"א.

ג) תוס' עירובין ל, ב ד"ה אלא. מ"א שם.

ד) מ"א שם, בשם מהרר"י בביאורי סמ"ג.

ה) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

ו) גמ' שם. טור ולבוש ס"א.

ז) גמ' שם. טור ושו"ע שם.