ג

ג ושיעור החינוך במצוות עשה הוא בכל תינוק לפי חריפותויח וידיעתו בכל דבר לפי עניניו כגון היודע מענין שבת חייב לשמוע קידושיט והבדלהכ היודע להתעטף כהלכה חייב בציציתכא כמ"ש בסי' י"זכב וכן כל כיוצא בזהכג בין במצות עשה של תורה בין בשל דברי סופריםכד.

אבל החינוך בלא תעשה בין של תורה בין של דבריהם הוא בכל תינוק שהוא בר הבנהכה שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות או לאכול אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל אין אביו מצווה למנעו בעל כרחו מלאכול מאכלות אסורותכו או מלחלל שבת אפילו באיסור של תורה כיון שאינו מבין כלל הענין מה שמונעו ומפרישו.

וכן אם הוא כהן אינו צריך להוציאו מבית שהטומאה בתוכו אלא אם כן הוא בר הבנה אזי אביו מצווה להוציאוכז:


יח) מ"א סוף סק"ג. וראה גם תוס' ערכין ב, ב ד"ה שהגיע.

יט) מ"א סוף סק"ג.

כ) ראה לעיל סי' רעא ס"א.

כא) סוכה מב, א. מ"א שם.

כב) ס"ד, ע"ש.

כג) מ"א שם.

כד) ראה מ"א רסק"ב. וראה לעיל סי' ב מהדו"ב ס"ו ומהדו"ק ס"ז (לענין כיסוי ראש). סי' לז ס"ג (לענין תפילין). סי' ע ס"ב (לענין ק"ש). סי' קו ס"ג (לענין תפלה). סי' קכד ס"י (לענין עניית אמן). סי' קכח סמ"ט (לענין נשיאת כפים). סי' קפו ס"ג וסי' קפז ס"ד (לענין ברהמ"ז). סי' קצט ס"ט (לענין זימון). לקמן סי' תעב סכ"ה (לענין שתיית ד' כוסות וסיפור יציאת מצרים). סי' תרטז ס"ה ואילך (לענין תענית יוה"כ). סי' תרמ ס"ג (לענין ישיבה בסוכה). הל' ת"ת פ"א ה"א (לענין ת"ת).

כה) איסור והיתר שער מח ס"ח. מ"א סק"ב. וראה תוס' ערכין ג, רע"א.

כו) ראה בדי השלחן סי' קמז סק"ד.

כז) מ"א שם.