ד

ד אבל אמו אין מצווה עליוכח כלל בין במצות עשה בין בלא תעשהכט:


כח) נזיר כט, א. תוס' ישנים יומא פב, א ד"ה בן בשם ר"י. מ"א סק"א.

כט) תוס' ישנים שם. וראה גם לקמן סי' תרטז ס"ד. סי' תרמ ס"ד (והרי היא אצלו כשאר כל אדם). אבל ראה של"ה שער האותיות אות ד (סד, א. הובא בקונ' חנוך לנער. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע' 1085): הנשים מצוות על תוכחת בניהם כמו האב ויותר מהם מטעם שהם פנויות ומצויות יותר בבית. וראה הל' ת"ת פ"א קו"א סק"א גבי עירובי תחומין שהקטן "יוצא עם אמו לדבר מצוה שהיא מחנכתו". וראה תוס' ישנים שם. וראה גם בדי השלחן סי' קמז סוף סק"ג.