שעה מה הם הדברים השרויים בחצר שאינם אוסרים ובו ה' סעיפים:

א

א מרפסת ארוכה שלפני העליות ועומדת בחצר ועולין לה בסולם ובני העליות יוצאין לה דרך פתחיהם הפתוחים לה ויורדין ממנה בסולם לחצר ועוברים לרשות הרביםא הרי מרפסת זו לעליות כחצר לבתיםב ואם לא עירבו יחד אסורים להוציא לה כלים ששבתו בעליותג שבני העליות אוסרים אותה זה על זה הואיל והיא משמשת לכולם וכולם פתוחים לה כמו הבתים לחצר.

אבל אין צריך לערב עם בני החצרד שאף שהם עירבוה לרשות הרבים דרך החצרו אינם אוסרים אותה עליהםז הואיל ואינן פתוחים לה אלא למרפסת וסתם מרפסת גבוה עשרהח וכל גבוה עשרה רשות בפני עצמו הוא ומוחלקת מרשות שאצלהט.

ומכל מקום אם רצו לערב עם בני החצר כדי שגם הם יהיו מותרים להוציא לחצר כלים ששבתו בעליותיהםי יכולים לערב על ידי הסולם שמחצר למרפסת שהוא נידון כפתח כמו שנתבאר בסי' שע"ביא והרי הן כב' חצרות ופתח ביניהן שאם רצו מערבים יחד ואם רצו מערבת כל אחת לעצמהיב ואף שהסולם תורת פתח עליו אף על פי כן אין העליות חשובות כפתוחות לחצריג לפי שהסולם אין תורת פתח עליו אלא להקל שיכולים לערב יחד על ידי סולם שביניהן כמו על ידי פתח אבל לא להחמיריד.

במה דברים אמורים שבני המרפסת דהיינו בני העליות אינם אוסרים בחצר כשיערבו הם יחד שהם מותרים במרפסת שלהםטו והרי זו רגל המותרת במקומה שאינה אוסרת שלא במקומה כמו שיתבאר בסי' שע"חטז אבל אם לא עירבו כיון שהם אסורים במרפסת שלהם הרי זה רגל האסורה במקומה ואוסרת שלא במקומה עד שיערבו שםיז כמו שיתבאר שם:


א) רש"י פג, ב ד"ה ה"ג במתני'. וראה גם שם נט, סע"ב. צא, רע"א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רש"י שם ושם (שבני המרפסת מערבים לעצמם). רמב"ם פ"ד הט"ו. שו"ע שם. וראה גם לקמן סי' שעז.

ג) רמב"ם ומ"מ שם. שו"ע ס"ב. וראה מ"מ וציונים.

ד) משמעות המשנה פג, ב (ולא עירבו). טור ושו"ע ס"א.

ה) אוצ"ל: עוברים.

ו) רש"י שם צא, ב.

ז) היינו שאין החצר אוסר על המרפסת. ולקמן בסמוך יתבאר הטעם שאין המרפסת אוסרת על החצר.

ח) ראה גמרא ס, רע"א.

ט) רש"י שם פג, ב. ב"ח ריש הסימן.

י) רמב"ם ומ"מ שם. שו"ע ס"ב.

יא) סעיף יא.

יב) גמרא נט, סע"ב. טור ושו"ע ס"א.

יג) כמבואר בגמרא ס, רע"א שאם המרפסת אינה גבוהה עשרה ויש לה מעקה, אוסרת על החצר ע"י הפתח (אם לא עשו לה דקה), כדין חצר שאוסר על המבוי ע"י פתח (אם לא עשו לה דקה, כדלקמן סי' שפו סוף ס"ט). וראה תוספת שבת ס"ק ה.

יד) רב שם נט, סע"ב. רש"י שם פג, ב. צא, ב.

טו) טור ושו"ע שם.

טז) סעיף ב.

יז) לבוש ס"א. ט"ז ס"ק א.