ד

ד היתה מצבהמב גבוה ד' טפחיםמג לפני המרפסת אין המרפסת אוסרת על בני החצר אפילו תל ועמוד הסמוכה להמד שכיון שעשו הפסק לפני המרפסת גילו דעתם שסילקו עצמן מהחצרמה:


מב) רמב"ם פ"ד הט"ז. מהא דשמואל ס, רע"א. שו"ע ס"ג. וראה לעיל ס"א (פירוש מימרא זו לפירש"י).

מג) עפ"י מ"א סי' שצב ס"ק ז. וכ"ה לקמן סי' שפו סוף ס"ט. סי' שצב ס"ד.

מד) מ"מ שם. ב"י ד"ה כתב הרמב"ם.

מה) ט"ז ס"ק ג.