ה

ה זיזין היוצאין מן הכתליםמו והם מבני החצר והעליות בשותפותמז כל שהוא למטה מעשרה הרי זה נחשב מהחצר ובני החצר משתמשים בו וכל שהוא בתוך י' טפחים העליונים הסמוכים לעליה אנשי עליה משתמשים בו והנשאר בין עשרה התחתונים עד תחלת עשרה העליונים מן הזיזים היוצאים שניהם אסורים להשתמש בהם בכלים ששבתו בבתים אלא אם כן עירבו יחד בני החצר עם בני העליות:


מו) ברייתא פ[ד], א כרב. רמב"ם פ"ד הי"ז. שו"ע ס"ד. ואם הם בולטים מהכותל לרה"ר ראה לעיל סי' שנג ס"ב-ג.

מז) כדלעיל ס"ב וש"נ.