יז

יז כל העושה איסורצ (פירוש אגודהצא) לחג באכילה ושתיה דהיינו שמרבה קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר החגצב ועושהו טפל לחג מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן שנאמרצג אסרו חג בעבותים (ופי' בהמות עבות ושמינותצד) עד קרנות המזבח לפיכך נוהגין במדינות אלו להרבות קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר החגצה בכל שלש רגלים ואין מתענין אפילו חתן וכלה ביום חופתם ולא תענית יום שמת בו אביו ואמוצו כמ"ש בסי' תקס"חצז ותקע"גצח ואיסור זה אינו אלא מנהג אבל מעיקר הדין אין איסור כלל להתענות בוצט אלא שהמונע הרי זה משובח כמו שנתבאר:


צ) סוכה דף מה ע"ב.

צא) רש"י שם ד"ה איסור.

צב) פירוש ב' ברש"י שם ד"ה באכילה.

צג) תהלים קיח, כז.

צד) רש"י סוכה שם ד"ה בעבותים.

צה) רמ"א ס"ב.

צו) ראה לעיל ס"ט, שבזה אין מתענין בכל חודש ניסן.

צז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"ט.

צח) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה מ"א שם ס"ק א.

צט) מ"א ס"ק ח, ממשמעות תוס' ר"ה יח, ב סד"ה מימות.