ט

ט ואין מתענין בכל חדש ניסןנט אפילו תענית יחידס ואין צריך לומר שאין גוזרין תענית על הציבור בכל החדשסא.

וכל דברים אלו אינם מעיקר הדין אלא הם מנהגסב שנהגו בדורות האחרוניםסג וסמכו על מה שאמרו חכמיםסד שבא' בניסן התחילו הנשיאים להקריב את קרבניהם לחנוכת המזבחסה נשיא אחד ליוםסו עד י"ג בניסן וכל נשיא ביום שהקריב קרבנו היה יום טוב שלוסז וערב פסח הוא יו"ט לכל ישראל שהיו מקריבין הפסחסח ואין כאן פנוי אלא יום י"ג שלא היה בו יו"טסט ואח"כ ח' ימי הפסח הן ימים טובים אם כן יצא רוב החדש בקדושה לפיכך נוהגין לעשות כולו קודש כעין יום טובע.

ואין מתענין אפילו בערב ר"ח אייר ואפילו תענית יום שמת בו אביו ואמו (שקורין יאר צייט) אין מתענין בכל החדשעא אבל החתן והכלה ביום חופתם נוהגין להתענות אפילו בר"ח ניסןעב מטעם שיתבאר בסימן תקע"געג:


נט) מסכת סופרים פכ"א ה"ג. טור ושו"ע ס"ב.

ס) דרכי משה ס"ק ב. רמ"א ס"ב. כפירוש המ"א ס"ק ד.

סא) בשו"ע (הב"י): והבכורות מתענין בו בערב פסח. ובכת"י: יתבאר בסי' תע. וראה לקמן סי' תל סוף ס"א. סי' תצב ס"ב.

סב) ב"י סד"ה והכי איתא. פרי חדש ס"ק ב. עולת שבת ס"ב.

סג) ראה מ"מ וציונים.

סד) מסכת סופרים שם. טור. מ"א ס"ק ג.

סה) לבוש ס"ב. ב"ח ד"ה מפני. וראה גם לקמן סט"ו.

סו) במדבר ז, יא. ובכת"י: נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום.

סז) מסכת סופרים שם.

סח) לבוש ומ"א שם. וכדלקמן סי' תסח.

סט) לבוש שם. וראה שו"ת צמח צדק סי' קטז. וראה שלחן המלך ח"ב ע' יט הערה 1.

ע) ב"י ד"ה והכי איתא. לבוש ומ"א שם.

עא) מ"א ס"ק ה. ח"י ס"ק ח. אליה זוטא ס"ק ג. וראה כללי הפוסקים וההוראה בהערה לכלל פ.

עב) ח"י ס"ק ח. אבל לא באסרו חג, כדלקמן סי"ז.

עג) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה רמ"א שם. לעיל סי' רפח ס"ג: הואיל ויש מתענים בהם בכל שנה תענית צדיקים כמ"ש בסי' תק"פ.