תלב דין ברכת בדיקת החמץ ובו י"ב סעיפים:

א

א קודםא שיתחיל לבדוק צריך לברךב כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופריםג ומה הוא מברך בא"י אמ"ה אקב"ו על ביעור חמץד ואע"פ שבשעה זו אינו מבערו עדייןה מכל מקום כיון שלאחר הבדיקה מיד הוא מבטלו ומפקיר כל החמץ שנשאר בביתו שלא מצאו בבדיקה זוז הרי ביטול זה נקרא ביעורח כדינו לחמץ שאינו ידוע לו שלא מצאו בבדיקה והחמץ הידוע לו הוא מצניעו עד למחר שיאכל ממנו עד שעה ה' והמותר מבערו מן העולםט וביעור זה שביום י"ד וביטול זה שבליל י"ד אין מברכין עליהם כלום והן נפטרין בברכה שבירך על הבדיקה שהיא תחילת הביעור לפיכך מברכין עליהם על ביעור חמץי:


א) בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' י (ראה מבוא שם) נדפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה, באיזה שינויי לשון ובהוספת מ"מ וציונים. עיקרי השינויים וכן המ"מ וציונים יועתקו לקמן בשוה"ג (באותיות מודגשות, כשאר המ"מ שבדפוס ראשון).

ב) גמרא מימרא דרב יהודה אמר רב [כ"ה גירסת הרא"ש פ"א ס"י) דף ז, סע"א (שצריך לברך). רב יהודה אמר שמואל שם ע"ב (שהברכה היא קודם שיתחיל לבדוק). טור ושו"ע ס"א.

ג) מטעם שנתבאר לעיל סי' קנח סט"ז וש"נ. וראה סגולת אברהם ע' 192.

ד) מסקנת הגמרא שם. טור ושו"ע שם. וכ"ה בסידור.

ה) ראה סגולת אברהם שם.

ו) רא"ש פ"א ס"י. טור.

ז) בכת"י: כמ"ש בסי' תלד ס"ו.

ח) ראה קובץ יגדיל תורה (נ.י.) כא ע' תקלא ואילך. סגולת אברהם שם.

ט) בכת"י: כמ"ש בסי' תמה ס"ג.

י) רא"ש שם. וראה כל בו סי' מח (ו, ד. הובא בב"ח ס"א) שלשון ביעור כולל גם בדיקה וביטול.