י

י כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ יכול לעשות אפילו עבד או אשה או קטןסד שיש בו דעתסה ויכולת לבדוק ככל משפטי הבדיקה שיתבארו בסי' תל"ג שהכל כשרים לבדיקת חמץסו והכל נאמנים על הבדיקהסז ואין חוששין שמא יתעצלו לבדוק יפה וישקרו לומר יפה בדקנוסח דכיון שבדיקת חמץ אינו אלא מדברי סופרים שמן התורה די בביטול בלבד כמו שנתבאר בסימן תל"אסט לפיכך האמינום חכמיםע והם אמרו לבדוק והם אמרו שהללו נאמנים על הבדיקהעא (ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטןעב נאמן לומר תקנתי האיסור כמ"ש ביורה דעה סי' קכ"זעג והכא נמי אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ כל השנה אפילו הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הבית הואיל והיה בידו לבערעד וכל דבר שהיה בידו לעשותו נאמן לומר שעשאה כמו שנתבאר ביורה דעה שם ובסי' ק"כעה עיין שם).

ומכל מקום מצוה מן המובחרעו שלא לסמוך לכתחלה בבדיקתו אלא על אנשים בני חורין שהגיעו לכלל המצות דהיינו מי"ג שנה ואילךעז לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדולעח ויש לחוש שמא יתעצלו ולא יבדקו יפה:


סד) ח"י ס"ק י. אליה רבה ס"ק ו. ממשמעות מהרי"ל הל' בדיקת חמץ (אות יב ע' מג). וראה גם רמב"ם פ"ב הי"ז.

סה) רמב"ם שם. טור ושו"ע סי' תלז ס"ד. לקמן שם ס"ה.

סו) רמב"ם שם.

סז) ברייתא ד, א. טור ושו"ע שם.

סח) ראה לקמן סי' תלז ס"ו, שאם לא ביטל והוי איסור תורה אינם נאמנים אעפ"י שהיה בידם, מטעם שיש טורח גדול בבדיקה, וש"נ.

סט) סעיף ב.

ע) גמרא דף ד, ב. וראה גם לקמן סי' תלז ס"ה-ו.

עא) רש"י שם ד"ה בדרבנן.

עב) משא"כ האשה ועבד נאמנין בדרבנן אפילו אינו בידם (תוס' שם ד"ה הימנוהו), כדלעיל סי' שצט סט"ו.

עג) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם סוף ס"ג, שבבדיקת חמץ הימנוהו רבנן כיון דלא אתחזק איסורא. ובמ"א סי' תלז ס"ק ח חלק עליו וכתב דהוי אתחזק איסורא (ראה גם לקמן סי' תלז ס"ה), ומ"מ הימנוהו מטעם בידו. וראה לקמן חיו"ד סי' א ס"ק מב: הקטן אינו נאמן כי אם בדברי סופרים שאין להם סמך מן התורה כדלקמן סוס"י קכ"ז (שהוא כתירוץ התוס' עירובין לא, ב ד"ה כאן, וכאן לא התירו אלא בבית שלהם). וראה הערות לשו"ע אדה"ז הל' פסח סי' תלז ס"ו.

עד) תוס' ד, ב סד"ה הימנוהו. מ"א סי' תלז ס"ק ח. וראה גם לעיל סי' שצט סט"ו (שבתחומין אפילו בדרבנן אינו נאמן). וראה סגולת אברהם ע' 195.

עה) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה שו"ע שם סי"ד שאינו נאמן על טבילת כלים. ובב"י שם (וט"ז ס"ק טז) דהיינו לפי שטבילת כלים דאורייתא. ובמ"א שם הוכיח מזה דבדרבנן דאיתחזק מהני בידו.

עו) עולת שבת ס"ב.

עז) מהרי"ל שם (לענין נשים). ב"ח סי' תלו ס"ב ד"ה ומ"ש רבנו ואינו. מ"א שם ס"ק יד וסי' תלז ס"ק ח. ח"י כאן ס"ק י (נשים קטנים ועבדים).

עח) ראה לקמן סי' תלז ס"ו וש"נ.