יא

יא הנוהגים להניח פתיתי חמץ בבית בכמה מקומות קודם בדיקת הבודקעט יזהרו להניח חמץ קשה שאינו מתפרר שמא יתפרר ממנו מעט וישאר ממנופ בבית בפסח וגם יזהרו לשמרו שלא יגררו ממנו עכברים או קטניםפא ועל דרך שיתבאר בסי' תל"דפב ומעיקר הדין אין צריך כלל להניח פתיתים הללו קודם בדיקה שאף אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו אף על פי כן לא בירך לבטלה שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ממנו מאומה ואם לא מצא אין בכך כלום וכבר קיים המצוה כתיקונהפג אבל כבר נתפשט המנהג להניחןפד ומנהגן של ישראל תורה היאפה:


עט) דרכי משה ס"ק ב בשם מהר"י ברין. רמ"א שם. פע"ח שער חג המצות סוף פ"ה.

פ) בכת"י: מונח.

פא) אחרונים. מהרי"ל הל' בדיקת חמץ (אות ח. ע' מ). מטה משה סי' תקנה. מ"א בסוף הסימן. ח"י ס"ק יג. אליה זוטא ס"ק ב.

פב) ס"א-ב.

פג) שבלי הלקט סי' רו בשם תשובות הגאונים. רמ"א ס"ב. כל בו סי' מח (ו, ד. וראה שם ו, ג בשם רב האי גאון). וראה גם מהרי"ל שם. ט"ז ס"ק ד. וראה העו"ב תשעב ע' 36.

פד) ראה ח"י ס"ק יד טעמי מנהג זה. ועוד טעמים נתבארו בלקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ. וכ"ה בסידור: המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה כדי שימצאם הבודק ועל פי הקבלה יש להניח עשרה פתיתין, וש"נ. ועוד שם, שיש לשרוף עשרה פתיתין.

פה) ראה גם לעיל סי' קפ סוף ס"ו. לקמן סי' תנב ס"ד. סי' תצד סט"ז.