יב

יב יש מהמדקדקים ליטול ידיהם קודם הבדיקהפו ואע"פ שהנוטל ידיו במקום שלא תקנו החכמים הרי זה מגסי הרוחפז מכל מקום מאחר שבדיקת חמץ היא באה לטהרת הרגל כמ"ש למעלהפח א"כ מצוה חשובה היא וראויה להיות בנקיותפט:


פו) מנהגים (קלויזנר) סי' צד הג"ה ב בשם רבינו אפרים. מהרי"ל הל' בדיקת חמץ (אות ב ע' לו). ב"ח בסוף הסימן. עולת שבת ס"ב.

פז) כדלעיל סי' קנח סי"א וש"נ.

פח) סעיף ג.

פט) ב"ח בסוף הסימן בשם רש"ל.