תלב דין ברכת בדיקת החמץ ובו י"ב סעיפים:

ב

ב ולמה אין מברכין על בדיקת חמץ שהוא מתחיל בה מיד לפי שאין הבדיקה תכלית המצוהיא שהרי מי שבדק ולא ביער את החמץ שמצא בבדיקה לא עשה ולא כלוםיב וכן אם לא ביטל חמצו אחר הבדיקה עדיין לא נגמרה מצות ביעור חמץיג:


יא) ב"י סד"ה ומ"ש רבינו שבדיקה. ט"ז סוף ס"ק א. וכ"ה לענין עשיית ציצית, כדלעיל סי' יט ס"א וש"נ.

יב) ראה גם לקמן סי' תמו ס"א.

יג) ראה ב"י שם.