ג

ג ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה והרי היא מצוה הבאה מזמן לזמןיד לפי שמצוה זו היא לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכין ברגל בקידוש לילהטו:


יד) ראה עירובין מ, ב. וכ"ה לקמן סי' תקפה ס"ה. סי' תריט ס"ז. סי' תרמא ס"א.

טו) רא"ש פ"א ס"י. שו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג וכלל כה ס"ג. טור וט"ז סוף ס"ק ב. ומידי דהוה אעושה סוכה ולולב דלקמן סי' תרמא ס"א. וראה לקו"ש חכ"ב ע' 128. חל"ז ע' 15 הערה 12. שלחן המלך ח"ב ע' לה. העו"ב תתמו ע' 60.