ד

ד אם בירך אקב"ו לבער חמץ יצא ואין צריך לחזור ולברךטז וכן כיוצא בזה בשאר מצות שמברכין עליהם בלשון על כמו על אכילת מצהיז על אכילת מרוריח אם בירך עליהן בלמ"ד לאכול מצה לאכול מרור יצא וכן כל המצות שמברכין עליהן בלמ"ד לקבוע מזוזה לקרוא את הלל אם בירך בלשון על קביעת מזוזה על קריאת הלל יצא אבל לכתחלה צריך לברך על כל מצוה ברכה שתקנו לה חכמים וטעם שינוי הנוסחאות בברכת המצות הוא מבואר בראשוניםיט ע"ש:


טז) דרכי משה ס"ק א. ח"י ס"ק ג.

יז) כדלקמן סי' תעה ס"ה.

יח) כדלקמן שם סי"ב.

יט) רמב"ם הל' ברכות פי"א הט"ו. רא"ש פ"א ס"י. ר"ן (ג, ב) ד"ה וקשיא.