ה

ה אם שכח לברך קודם התחלת הבדיקה אם נזכר קודם שגמר את הבדיקה לגמריכ דהיינו שנשאר לו עדיין לבדוק מקום אחד או אפילו זוית אחת ואפילו חור אחד (אם הוא בענין שיש לחוש שמא יש שם בחור כזית חמץ עיין סי' תמ"וכא) חייב לברך קודם שיגמור בדיקה זו אבל אם נזכר לאחר שגמר בדיקתו לגמרי לא יברך כלוםכב שכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתןכג אבל לאחר גמר עשייתן היאך יברך וצונו לעשות מצוה פלונית ואינו עושה כלוםכד שכבר עשה <(א)> ויש מי שאומרכה שאף על פי כן יברך למחר בסוף שעה ה'כו כששורף את החמץ שמצא בבדיקה שהרי שריפה זו עיקר ביעור חמץ והיה ראוי לברך עליה אלא שפוטרין אותה בברכת על ביעור חמץ שמברכין בשעת בדיקהכז וזה שלא בירך בשעת בדיקה צריך לברךכח בשעת השריפה ויש לחושכט לברך אותה בלא שם ומלכותל:


כ) כל בו סי' מח (ו, ג). רמ"א ס"א.

כא) סעיף ג. וראה מ"מ וציונים. כבוד מלכים (הוספות).

כב) ב"ח סוף ס"ב ד"ה ונראה.

כג) כדלעיל סי' מו ס"ג וש"נ.

כד) ראה גם לעיל סי' רסג סי"א.

כה) ט"ז ס"ק ב. מ"א ס"ק ב.

כו) ט"ז שם. וראה קונטרס אחרון סוף ס"ק א, שאם שורף החמץ בשעה ששית יכול לברך גם לדעה הא'.

כז) כדלעיל סעיף א.

כח) בכת"י: על ביעור חמץ.

כט) בכת"י: לדבריו.

ל) שיירי כנסת הגדולה הגב"י סוף אות ב. אליה רבה ס"ק ג. ח"י סוף ס"ק ו. וראה לעיל סי' מו ס"י וש"נ.