ו

ו אסור להפסיק בשום דיבור בין הברכה לתחלת הבדיקהלא כדרך שאסור להפסיק בשאר כל המצות בין הברכה לתחלת עשיית המצותלב ולכתחילה יזהר שלא ידבר בינתיים כלל אפילו מעניני צרכי הבדיקהלג אלא אם כן הוא בענין שאי אפשר לו להתחיל לבדוק אם לא ישיחלד אבל אם עבר ושח בינתיים בצרכי הבדיקה אין צריך לחזור ולברך אפילו היה אפשר לבדוק בלא שיחה זולה אבל אם שח בינתיים שיחה שאינה מענין הבדיקה כלל צריך לחזור ולברךלו:


לא) רא"ש פ"א ס"י. שו"ת כלל יד סי' ג. טור ושו"ע ס"א.

לב) ראה לעיל סי' ח סכ"ב (ציצית). סי' כה סי"ח ואילך (תפילין). לקמן סי' תקצב ס"ז (שופר). ואם הברכה היא אחרי עשיית המצוה, ראה לעיל סי' קנח סוף סט"ז וש"נ.

לג) רמ"א סי' קסז ס"ו. לעיל שם ס"ט וש"נ. וכ"ה בסידור.

לד) מ"א סי' כה ס"ק טז. לעיל שם ס"כ. סי' תקצב ס"ק ה. לקמן שם סוף ס"ז. עי' סי' קסז סוף ס"ט, דכיון שאי אפשר לו הרי זה כדיעבד.

לה) משמעות אחרונים, שלא הצריכו לחזור אלא כששח שלא מעניני הבדיקה. וראה גם לקמן סי' תנז ס"ד.

לו) הסכמת הפוסקים. מ"א ס"ק ג. ח"י ס"ק ז.