ח

ח חובת הבדיקה היא על בעה"ב אבל בני ביתו האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כללמח (אלא אם כן אין האיש בביתו כמ"ש סי' תל"ומט) כיון שאין החמץ שלהםנ.

אבל אם בעה"ב רוצה לעשות בני ביתו שלוחים לדבר מצוה שיבדקו הם הרשות בידונא ויברכו הם ברכת על ביעור חמץנב.

ומכל מקום נכון הדבר שיבדוק הוא בעצמונג שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחונד ואם אינו יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות יבדוק הוא חדר אחד או זוית אחת ויעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו ויכוין להוציאם בברכתו והם יענו אמןנה אחר ברכתו ויתכוונו לצאת בברכתונו ויתפזרו לבדוק איש איש למקומונז ויזהרו שמיד אחר ששמעו הברכהנח יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית ששמעו הברכה בתוכו אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק לפי שההליכה מבית לבית חשובה הפסק בין הברכה לתחלת עשיית המצוהנט כמו שנתבאר בסימן ח'ס ע"ש:


מח) משמעות הרא"ש פ"א ס"י. וטור שו"ע ס"ב.

מט) סעיף ג.

נ) ראה לקמן סי' תלו ס"כ, שאורח שיש לו חמץ חייב בבדיקה, אלא שבעל הבית מוציאו (ולענין ביטול ראה לקמן סי' תלז סוף ס"א). וראה סגולת אברהם ע' 194.

נא) ראה גם לקמן סי' תע ס"ז.

נב) מ"א ס"ק ו. משמעות עולת שבת ס"ב וסי' תקפה ס"ב. עי' ח"י ס"ק יא (שדן בטעם דלקמן ס"ט, משמע שבלאו הכי צריכים לברך). וראה לעיל סי' ריג ס"ז שאחד מברך לכולם. וראה שלחן המלך ח"ב ע' לז.

נג) אחרונים. מ"א ס"ק ה. ח"י ס"ק י.

נד) קידושין מא, א. וראה גם לעיל סי' רנ ס"ד וש"נ.

נה) מהרי"ל הל' בדיקת חמץ (אות יד ע' מד). ב"ח בסוף הסימן. ח"י ס"ק יא. ובסידור: ויעמיד כו' (מבלי תנאי של  ואם אינו יכול כו'). וראה אג"ק חט"ו ע' קנז. העו"ב מו ע' ט. כינוס תורה חי"ב ע' נה. שלחן המלך ח"ב ע' לח ואילך.

נו) כדלעיל סי' ריג ס"ד וש"נ.

נז) רא"ש שם. וטור ושו"ע שם.

נח) ראה לעיל סי' קסז ס"י.

נט) מ"א סי' ח ס"ק יז. פר"ח ס"ב.

ס) סעיף כב. משא"כ מחדר לחדר, כמבואר בקו"א שם ס"ק ה. וראה לעיל סי' קסז ס"ט שלכתחלה לא יפסיק בין ברכה לאכילה גם בהליכה מחדר לחדר. וכ"ה בסידור (ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה לחדר אחר).  וראה פעמי יעקב ד ע' יח.