תלג דיני בדיקת החמץ ובו מ"ג סעיפים:

א

א הבדיקהא צריך שתהיה לאור הנרב ולא לאור הלבנה ולא לאור החמהג כגון אם עבר ולא בדק בליל י"ד וחייב הוא לבדוק ביום י"ד כמו שיתבאר בסי' תל"הד לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הנרה שאור הנר יפה לבדיקהו וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקיםז:


א) בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' י (ראה מבוא שם) נדפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה, באיזה שינויי לשון ובהוספת מ"מ וציונים. עיקרי השינויים וכן המ"מ וציונים יועתקו לקמן בשוה"ג (באותיות מודגשות, כשאר המ"מ שבדפוס ראשון).

ב) משנה רפ"ק. טור ושו"ע ס"א.

ג) ברייתא דף ח, רע"א. טור ושו"ע שם.

ד) סעיף א.

ה) ירושלמי פ"א ריש ה"א. שו"ע שם.

ו) ברייתא שם. וכדלעיל סי' תלא ס"ה.

ז) רב נחמן בר יצחק שם. וכ"ה בסידור. וראה לקמן סי"ח. העו"ב תקעח ע' 44 ואילך.