יג

יג אבל מדברי סופרים אף על פי שביטל כל חמצונז חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו בכל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס לשם חמץ באקראינח לפיכך כל חדרי הבית והעליות אפילו אותן שברי לו שלא אכל בהן חמץ מעולם הרי הם צריכים בדיקה כדינה בלילה לאור הנר לפי שלפעמים אדם קם מתוך סעודתו ופתו בידו ונכנס לחדריו להשתמש בהן תשמישיונט כגון חדר המשכנות שלפעמים נכנס לתוכו באמצע הסעודה להוציא משם משכון להחזירו לבעליו ויש לחוש שמא שכח שם את פתו או שמא נתפרר ממנו שום פירור חמץס:


נז) כדלעיל סי' תלא ס"ג-ד.

נח) טור ושו"ע ס"ג.

נט) כדלקמן סי"ד וש"נ.

ס) מהרי"ל הל' בדיקת חמץ (ס"ג ע' לז). ח"י ס"ק ז. וראה קובץ אור ישראל חי"א ע' פה.