יד

יד אבל אותן חדרים שאין דרך האדם ליכנס בהן בתוך הסעודה כגון אוצרות ייןסא ושכרסב שאין מסתפק מהן לשתותן או למכור מהן וכן בית התבןסג אין צריכים בדיקה אלא אם כן ידוע לו שהכניס לשם חמץ פעם אחתסד:


סא) גמרא [ברייתא] ח, א. טור ושו"ע ס"ג.

סב) ראה גמרא ח, א (לענין אוצרות שכר בבבל). וראה טור וח"י ס"ק ז.

סג) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

סד) רמב"ם פ"ה ה"ו, לפירוש מ"א ס"ק י (דקאי על אוצרות ולא על רפת בקר). וכ"ה לקמן סוף סי"ז. וראה סגולת אברהם ע' 199.