טו

טו אבל אוצרות יין ושכר שמסתפק מהן צריכין בדיקהסה שלפעמים באמצע הסעודה הם כלים על השלחן והולך השמש להביא מהן ופתו בידוסו וכן החדרים שמשימין בהם מלח או גבינות או מיני כבושים או נרות הרי הם צריכים בדיקהסז שלפעמים הם כלים באמצע הסעודה והולך השמש להביא מהן ופתו בידוסח:


סה) גמרא ח, א. רמב"ם פ"ב ה"ו.

סו) רש"י שם ד"ה במסתפק.

סז) גמרא שם. ח"י ס"ק ז.

סח) ראה רש"י שם ד"ה ובי קירי.