יז

יז חורים שבכותל הבית וכן זיזים הבולטים מהכתלים אם אינן גבוהים יותר מדאי ולא נמוכים יותר מדאי הרי הן צריכין בדיקהעג לפי שדרך להשתמש בהן (אבל חורים קטנים מאד וכן הסדקים קטנים שבכותלים שאין ראוין לשום תשמיש אינם צריכים בדיקהעד) ויש לחוש לשמא נשתמש בהן חמץ ונשאר מונח שם פירורי חמץ אבל אם גבוהים כל כך עד שאין יד אדם מגעת לשם וכן אם הם נמוכים למטה מג' טפחיםעה סמוך לקרקע הבית אינם צריכים בדיקה שמן הסתם לא נשתמשו בו אבל אם ידוע לו שנשתמש בהן חמץ אפילו פעם אחת הרי הן צריכין בדיקהעו ובבית שהתינוקות מצויין בו אפילו הנמוכים מג' טפחים צריכין בדיקה שמא הצניעו שם התינוקות מעט חמץעז:


עג) ברייתא וגמרא ח, א. טור ושו"ע ס"ד.

עד) וכ"ה לקמן סכ"ב (במוסגר) וש"נ. וראה לקמן סי' תמב ס"ל. וראה קובץ יגדיל תורה (נ.י.) ט ע' כח.

עה) שו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג. טור ושו"ע ס"ד.

עו) ירושלמי פ"א ה"א (אפילו גבוה כמה צריך בדיקה). רמב"ם פ"ב ה"ו. פר"ח סוף ס"ד. ח"י ס"ק ט בשם אחרונים. וכ"ה לעיל סוף סי"ד.

עז) ראב"ד הובא בכ"מ פ"ב ריש ה"ו. מ"א ס"ק ח. ח"י ס"'ק ט.